หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
**ด่วนที่สุด**สำรวจดัชทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม [ 4 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 82 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ [ 4 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 68 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
 
มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 251 
 
 [ 4 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 126 
 
 [ 4 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 80 
 
 [ 4 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 74 
 
**ด่วนที่สุด** การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 53 
 
รายงานผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี พ.ศ.2561  [ 3 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
 
***ด่วนที่สุด*** แนวทางในการกำหนดระยะเวลาเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 3 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 62 
 
เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน เม.ย. พ.ศ. 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 51 
 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
 
**ด่วนมาก**แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 39 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 219
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player