หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมกิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 29 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
 
ส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ [ 29 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
 
*ด่วนที่สุด*แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 28 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 285 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 149 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสาามิต (ภาษีสุขา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 144 
 
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
 
**ด่วนที่สุด**ส่งรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
 
**ด่วนที่สุด**แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 83 
 
**ด่วนที่สุด** การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
 
ด่วนที่สุด กำหนดตรวจนิเทศก์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 78 
 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
 
**ด่วนที่สุด** การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
 
***ด่วนที่สุด*** ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ลว. 19 เมงย. 2562 และมติคณะกรรมการอาหารนมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 88 
 
***ด่วนที่สุด*** ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร [ 27 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 227
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player