หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2558
 
 
 
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
 
*ด่วนที่สุด* การร่วมกิจกรรมบำรุงรักษา ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ [ 6 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 116 
 
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วสยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2562 เป็นวันหยุดราชการ [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 365 
 
การอบรมด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
 
ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฯ [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
 
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 104 
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 87 
 
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับฯ [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 41 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2562 (เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) [ 4 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 246 
 
ด่วนที่สุด การจัดทำคู่มือแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) [ 30 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 74 
 
ประชาสัมพัธ์ โครงการอบรมกิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 30 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 227
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player